┬ű ÝÓ§ţńŔ˛ň˝Ř:

├╦└┬═└▀ » á­ÝÓŰű » ┴ŔšÝň˝, ŢŕţÝţýŔŕÓ » Persyaratan pengajuan pinjaman KTA terbaik
Persyaratan pengajuan pinjaman KTA terbaik

Persyaratan pengajuan pinjaman KTA terbaik

Apa itu KTA?
cek kembali - KTA atauácreditátidak denganácagaráyakniáciptaanáperbankanákasat mataáfulusápinjemanáygádiberikanágunaánomineádebiturnya,ádi manaánomineápengutangátakábutuhmempertaruhkanáuang kancingáatauáuang mukaáseperti sertifikatáhunian, BPKB, SK, danáberitaábernilaiáyang lain.ákelebihanáternamaáyang laináawalácreditátidak denganápersekot(KTA)áialaháPersonal Loan (PL),ámenjadiájangan sampaiákhawatirájikaákamuáditawarkan Personal Loan atau PLádikarenakanáPL dan KTAáialaháwahidátipeárakitanáygáserupaánamuntidak samaákeutamaan. KTA atau PLáumumnyaádiberikanáuntukápersoneláatauáwirausahaáygásudaháberumurálebihábersumberá21áthnáhinggaádgnámaksimum 55áthn.ámalahanáplafonpinjemanáygáditawarkanálumayanáberfariatif antara bankáygáwahidádgnábankáygálain, namunátambaháberkisar antara 5 jutaáhinggaádgná250 jutaáRupiah.ádgnákisaranásawabáygálagikompetitifáyakniáantara 1áhinggaádgná1,5 % flat per tahun.
Produk KTA atau PLáumumnyaádikeluarkan oleh bankátaknormaláseperti Bank Standard Charter, Bank DBS, Bank ANZ, Bank HSBC, Citibank, China Trust, dan bankálangkaáyang lain.dgnákemudahanáygáditawarkannya, KTAájadiápassábooming dikalanganápersoneládanáwirausahaámakaámulailah bermunculanákembaliábank-bank lokaláygáturut ikut meluncurkanhasiláKTA atau PL nyaátunggaládgnápemberianáygálumayanákompetitif.áterkecualiáplafonápinjemanáygápassáakbarádan sukuápahalaáygákompetitif,ákaumáunggulanápeminjamálagidimanjakanábersamaákemudahanáikraráygádiberikan oleh pihak perbankan.áumumnyaákaumánomineápeminjamáygámulai sejakáawalákalanganápersonelácumaámestiámenurunkanpersyaratanámutlakámerupakanáphotoácopy KTP danápotoácopyácardácredit. Namun adaásertaábankáyang laináygámelanjutkanásekian banyakátuntutanálainnya.
ApaámaslahatáKTA?
AdapunákeefektifanádanámaknaábermulaáartaáKTA ituátunggal.ákamuásanggupádipergunakanátakásemata-mataábuatákebutuhanápengembanganábisnisáatauábekalásaja. KTA atau PLsanggupámasihádipakaiáterhadapáanggaranápengobatan, renovasiáhunian,ábudgetápendidikan, pernikahan,áwisataádanálagiátidak sedikitágunaáyang laináygásanggupákamuánikmati. Adapun lamanyaáteknikápenguraianáKTAáadalaháantara 3áhinggaá7áhriákerja,átersilaábersumberátuaáatau cepatnyaákiatápengecekkanápenerapanáygádilakukan oleh bank penjamin. Hal-hal inilaháygámenciptakanáKTAálumayanáternamaádi masyarakat.
Untukáketentuannyaátunggaládapatáberlainanáantaraápegawaiádanáwirausaha,áseandainyaáadaásekian banyakáygámempunyai anggapanápersonelábakalálebiháentengápadaámendapatipinjemanáKTAámemang laháberlaku.áelemenáiniákarenaápersonelámemilikiápendapatanáterus,ácocokádgnáprinsipábasicáawalábankápelakuáKTAámerupakanábuatanápinjemanáygdiberikan pihak perbankanátidak denganáangunan atauábendaápanjaráapaáberulang, namun merekanákonsistenápertimbangkanábesaran rasioápinjemanáterhadapámeminimalisircreditámandek.ásehinggaáposisiápersoneláygátelahátentuámenerimaábayaranátiap-tiapáblnádanámempunyaiánominaláygátelahásanggupádiperhitungkan itulaháygámampuádijadikan oleh pihak perbankanájuga sebagaiátanda jadiárumusástadiumákemampuanásetoráprimadonaátertagih.átidak cumaáituábersamaáadanyaárumusábayaranáygáterusápihak bankábisaálebihentengákepadaámenaksirábesaran rasioácreditáygásanggupádiberikan.

Apaávariasiákata sepakatáKTA Antaraátenaga kerjaádan Pengusaha?
Tapi bukan berartiáuntukákamuásejumlaháwirausahaámestiáberkeciláfiil,álantaranáseparoáwirausahaátengahásanggupáajukanáKTAácumaásyarat-syaratnya sajaáygámembedakan.ábenar-benarátakásemudah persyaratanáygádiajukan olehápersoneláygácumaámembutuhkanápotoácopy KTP danácardácreditásaja, adaásekian banyakáprasyaratáyang laináygámasihámestidisertakan.áperjanjianátertulisáantara lain TDPásuruhan(álistámaskapai)áyakniádokumenáygásanggupámengiktirafápendapatan danáperiodeákerjaáperseroan,áduluáSIUPáinformasi( IjinbusinessáPerdagangan), dan NPWPánomer(ásusunanáhendaklaháPajak).ásebabásatu orangáwirausahaátakámempunyaiábayaranákonsistenáygábisaádipakaiásbgábasicárumusábesaran rasioápinjeman,ásehinggaámerekaápatutámemperturutkanádokumenátertulis. Fungsinyaámerupakanádokumenáygákamuáserahkanábakaládimanfaatkanáoleh pihak bank penjaminágunadijadikan tolokátakarámenyangkutápendapatan danáperiodeákerjaábisnisáAnda.
BerikutásampleádiskrepansiáajukanáKTAábuatátenaga kerjaádanáwirausaha, antara bank DBS dan Bank BII.ásejak mulaiáawaláKriteriaásemesta, pendapatan, limitácardákredit,dan maksimaláusiaá.
1. Pendapatan
Selain ituámutasiáajukanáKTAákepadaátenaga kerjaádanáwirausahaáygáseterusnyaáialaháfactoráincome atau pendapatan,áumpamanyaásajaáterhadapáBank DBSápegawaiáygámauáajukanKTAámestiámempunyaiábayaranábernodaásegedeá3 jutaáRupiah,ámeskipunáterhadapáwirausahaápihak bankámengabsahkanábayaranábernodaáse besará7 jutaárp.áseandainyaákita bandingkanábersamaáBank BIIásanggupákitaásaksikanábahwa Bank BIIámemusakakanáparameteráygálumayanáhina,áyakniátenaga kerjaácumaábrkisar 2,5 jutaáRupiahádanáwirausahaá4 jutaárpáper bulan.
2. LimitácardáKredit
AdapunávarietasáajukanáKTAápadaápersoneládanáwirausahaáygáseterusnyaáterletakáterhadapálimitácardácreditáygádipunyai.ásekian banyakábankáygámeninggalkanápersyaratanápotocopyácardácreditásemestinyaádiperlukanágunaámenontonádanámemperhitungkanáriwayatátambahákemampuanáfavoritátertagihápadaájalankanápenyetoranáhutang.áterkecualiáitu pihak bankásertaámemeriksaáminimal limit danálawasákepemilikanácardákredit.

3. Maksimal Umur
Sebagai bahan pertimbanganágunaákamuáygá2 atau 3áthnájugaábakalámenjalaniámusimápensiun sebaiknyaákamuápikirkanáterus.álantaranáadaákira kiraágedeápresentasiáKTAákamuádi tolak. Bukanálantaranáperihaláusiaátapiádikarenakanáperihalárumusápendapatannyaáygádapatámereka jadikan pertimbangan

¤­ţßŰňýÓ ˝ šÓŃ­ˇšŕţÚ?

┼˝ŰŔ Ôű šÓýň˛ŔŰŔ, ¸˛ţ ˝˝űŰŕŔ Ýň ­Óßţ˛Ó■˛, ˝ţţߨŔ˛ň ţß ř˛ţý ÓńýŔÝŔ˝˛­Ó˛ţ­ˇ ˝ÓÚ˛Ó.